مدارک مورد نیاز سفارت کانادا

۱-تمام مدارک فارسی جهت ارائه به سفارت کانادا باید به زبان انگلیسی ترجمه شوند.

۲-اصل پاسپورت امضا شده با حداقل یکسال اعتبار از تاریخ سفر ۲ صفحه خالی رو به روی هم

  • اصل پاسپورت های قدیمی
  • اصل کارت ملی
  • اصل شناسنامه
  • اصل کارت نظام وظیفه
  • اصل سند ازدواج( در صورت همسفر بودن با همسر)
  • دو قطعه عکس رنگی۵ در ۴.۵ ،تمام رخ با زمینه سفید،مستقیم رو به دوربین،۸۰ درصد عکس صورت باشد،بدون عینک و در هیچ پاسپورت یا ویزای قبلی استفاده نشده باشد. حداکثر برای ۳ ماه اخیر عکس می بایست متفاوت از عکس پاسپورت و ویزاهای گذشته باشد.

مدارک شغلی:

پزشکان : پروانه مطب، کارت نظام پزشکی یا حکم کارگزینی و ۳ فیش حقوقی آخر با مهر + لیست پرداخت مالیات و پرداخت بیمه کارکنان

وکلا : پروانه و دفترچه وکالت

کارمندان دولتی : حکم کارگزینی با مهر ۳ + فیش حقوقی آخر با مهر + گواهی اشتغال به کار روی سر برگ با ذکر نام مشخصات و شماره پاسپورت و سمت و تاریخ شروع به کار و میزان حقوق و موافقت با مرخصی با ذکر سفر به کانادا و نام و مشخصات صادر کننده نامه و اطالعات تماس کامل شرکت + سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

کارمندان شرکتهای خصوصی: گواهی اشتغال به کار روی سربرگ با ذکر مشخصات و شماره پاسپورت و سمت و تاریخ شروع به کار و میزان حقوق و موافقت با مرخصی و نام و مشخصات صادر کننده نامه و اطالعات تماس کامل شرکت + سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان ۳ + فیش حقوقی آخر با مهر

کسبه : جواز کسب یا کارت مباشرت در صورت داشتن کارت مباشرت اصل جواز کسب الزامی است + قبض پرداخت مالیات ۳ سال آخرو فیشهای پرداختی و لیست پرداخت بیمه کارکنان

اعضای هیات مدیره شرکتها : روزنامه رسمی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات + گواهی اشتغال به کار با مشخصات باال + لیست پرداخت مالیات و پرداخت بیمه کارکنان + نامه تمکن بانکی شرکت و ریز پرینت ۴ ماهه آخر به التین که در کمتر از ۲ هفته اخیر صادر شده باشد.

سازندگان ساختمان : پروانه ساختمان یا پایان کار

موجر : اجاره نامه معتبر با کد رهگیری + سند امالک مربوطه

بازنشستگان : حکم بازنشستگی و آخرین حکم افزایش حقوق ۳ + فیش حقوقی آخر با مهر

اساتید و اعضا هیات علمی دانشگاه : گواهی اشتغال به کار با مشخصات باال + حکم کارگزینی با مهر ۳ + فیش حقوقی آخر با مهر

دانشجویان و دانش آموزان : گواهی اشتغال به تحصیل در سال تحصیلی جاری یا ثبت نام سال آینده سند ملک و سند اتومبیل

مدارک مالی:

نامه تمکن به انگلیسی + گردش ۴ ماه آخر همان حساب به انگلیسی با مهر و امضاء بانک صادر شده در کمتر از ۲هفته اخیر

مدارک دیگر مالی شامل سهام یا اوراق بهادار(به ازای هر نفر حداقل ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان)

در صورتیکه فرزند زیر ۱۸ سال بدون یکی از والدین سفر میکند ، رضایت نامه محضری از هر کدام از والدین که در سفر نیستند ، الزامی است. تکمیل فرم مشخصات فردی و خانوادگی کانادا به صورت دقیق و کامل. در صورتیکه متقاضی امکان ارائه دعوتنامه داشته باشد : دعوتنامه شامل مشخصات میزبان و متقاضی ، نسبت ، دلیل سفر ،متقاضی آدرس و تلفن میزبان مدت

قابل توجه متقاضیان محترم:

با توجه به این نکته که کلیه مدارک ارائه شده توسط شرکت مجری و سفارت مورد استعالم قرار می گیرد،توصیه می گردد،کلیه مدارک مستند و قابل استعالم باشند.